ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ ИА ТРАНС ЕООД

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ ИА ТРАНС ЕООД (Дружеството) е администратор на лични данни, по смисъла на Общия Регламент за Защита на Личните Данни (Регламент на ЕС 2016/679 – EU GDPR). Настоящата Политика за защита на личните данни предоставя информация за начина, по който ИА ТРАНС ЕООД обработва събраните или получени лични данни на своите клиенти, доставчици и потребители на сайта: https://www.iatrans.com/. ИА ТРАНС ЕООД, ЕИК 201275332 Адрес: Ист Ринг Логистик Парк, Нови Хан 2110, България Тел: +359 2 444 40 00 Ел. адрес: office@iatrans.com Какво са лични данни? Съгласно чл.4.1 на Общият Регламент за Защита на Данните, личните данни се определят като: „Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;“. 2 | P a g e Какви лични данни събираме и обработваме? Личните данни, които може да обработваме в процеса на работата си са:  Име, фамилия, телефон, електронна поща, длъжност (на представители на клиент / изпращач / получател/ превозвач и др.); клиентски номер; адреси на взимане / доставка на товари – за целите на комуникация и изготвяне на съпътстващата документация в процеса на запитване, офериране и изпълнение на логистичните услуги;  Име, ЕГН, данни от лична карта – при митническото обработване на Вашите товари;  Име, фирма, имейл, телефон – при попълване на онлайн формуляр за контакт и искане на информация;  Име, фамилия, електронна поща, телефон, фирма на служителите на нашите доставчици, подизпълнители и партньори – във връзка с комуникация относно заявки и доставки на стоки и услуги;  Видеозапис – при посещение на сградите на дружеството;  Име, имейл, телефон – за целите на директен маркетинг; Защо са ни необходими и на какво основание обработваме личните Ви данни? Обработваме Вашите лични данни, които са необходими за:  обработване на запитвания и изпълнение на заявки за товари и изпълнение на договори за логистични услуги – на основание изпълнение на договор или предварителни стъпки за изпълнение на договор;  уведомяване на клиентите ни за промени в нашите условия за предоставяне на услугата – на основание изпълнение на договор, както и на основание легитимните интереси на дружеството;  комуникация с нашите доставчици и техни служители при закупуване на стоки и услуги за нуждите на дружеството – на основание изпълнение на договор или предварителни стъпки за изпълнение на договор;  гарантиране на сигурността на служителите, товарите и активите на ИА ТРАНС ЕООД – на основание легитимните интереси на дружеството;  предоставяне на трети страни – изпращачи, получатели, подизпълнители и партньори във веригата на доставки – на основание изпълнение на договор или предварителни стъпки за изпълнение на договор;  предоставяне на трети страни – държавни оторизирани органи (митнически и др.), на основание законовите задължения на ИА ТРАНС ЕООД, както и във връзка с изпълнение на договор за услуга (например при митническа обработка);  директен маркетинг, включително от рекламни агенции – на основание легитимния интерес на дружеството, както и на основание съгласието на субекта. Какво правим със събраните лични данни? 3 | P a g e Вашите лични данни се обработват от ИА ТРАНС ЕООД на територията на Европейския Съюз. Хостингът и съхранението на Вашите данни се извършват в границите на Европейския Съюз с решение за адекватно ниво на защита. Дружеството обработва личните Ви данни с автоматизирани електронни системи и с неавтоматични средства – на хартиен носител. Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни са надлежно защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията на Регламент на ЕС 2016/679 (ЕU GDPR). Дружеството предоставя Вашите лични данни (данни за контакт, място на вземане / доставка на товара и др.) на трети лица, във връзка с изпълнение на логистичната услуга/договора, такива като превозвачи, агенти и партньори, установени в границите на Европейският Съюз, както и извън него. Когато Ви доставяме товара (при физически лица), нашият служител ще Ви помоли да се идентифицирате с документ за самоличност, данните от който няма да бъдат обработвани. Търговски съобщения Нашите служители, на основание легитимния интерес на дружеството, може да Ви изпращат съобщения или да се свързват с Вас по телефон, като използват контактните данни, достъпни в публични регистри, за да представят услугите на ИА ТРАНС ЕООД. Имате избор да откажете получаването на този тип съобщения във всеки един момент, чрез линка, наличен във всеки имейл, съдържащ такъв тип съобщение. Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни? Съхраняваме данните Ви за срока на изпълнение на целите, за които са събрани и при спазване на съответното нормативно изискване, както следва:  Счетоводните документи и съпътстващата информация по изпълнение на договори/заявки се съхраняват 10+1 години, съгласно Закона за счетоводството;  Документите свързани с митническа обработка на товарите се съхраняват 10 години, съгласно Закона за Митниците  Всичко останали документи се архивират за срок до 5 години;  Видеозаписите се съхраняват за период до 30 дни. След изтичане на определения срок, Вашите данни ще бъдат унищожени. 4 | P a g e Какви са вашите права?  Право на достъп и на предоставяне на копие от личните Ви данни. Ако това е така, може да получите достъп до Вашите лични данни и до определена информация за това как те се обработват;  Право на коригиране на Вашите лични данни, които са неточни или непълни. Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, които са неточни или непълни.  Право на изтриване („право да бъдеш забравен“); Имате право да поискате изтриване на Вашите лични данни, когато вече не са необходими за целите, за които са събрани или обработвани по друг начин, както и в други случаи, предвидени в Регламента, например ако желаете да оттеглите даденото си съгласие или данните са били обработвани незаконосъобразно.  Право на ограничаване на обработването; Ако оспорите точността на личните Ви данни за период, който ни позволява да я проверим, както и в други случаи, предвидени в Регламента, може да поискате ограничаване на обработването на Ваши лични данни.  Право на преносимост Имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и правото да прехвърлите тези лични данни на друг администратор на лични данни, когато обработването на такива лични данни:  е основано на съгласие или на договор с нас и  се извършва по автоматизиран начин. Когато сте упражнили правото си на преносимост, имате право да поискате от Дружеството директно да прехвърли личните Ви данни на друг администратор, когато това е технически осъществимо.  Право на възражение Имате право, на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да възразите срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, което се основава на легитимните интереси на Дружеството. 5 | P a g e Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас като използвате формата ни за контакт и публикуваните на уеб страницата ни контакти. Ние ще разгледаме Вашата заявка/искане и в рамките на 30 дни от получаването й ще получите отговор. При необходимост, този срок може да бъде удължен с още два месеца, в зависимост от сложността и броя на исканията, за което ще Ви информираме своевременно. Ако смятате, че Вашите лични данни не са били обработени законосъобразно, можете да се обърнете към Надзорния орган в Република България.

Защита на лични данни

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. Предприели сме необходимите организационни и технически мерки, за да обработваме личните Ви данни законосъобразно, подходящо и по прозрачен начин в съответствие с изискванията на Общия Регламент за Защита на Данни на ЕС (GDPR). Повече информация за GDPR относно защитата на личните данни можете да намерите тук /линк към Политиката/.